Transpoziční novela zákoníku práce od 1.10.2023

Novela zákoníku práce, která vstoupila v platnost 19. září 2023 jako zákon č. 281/2023 Sb. sebou přináší velké množství změn a nových paragrafů. Tato novela je rozdělena do dvou účinností.

První účinnost začala platit 1.10.2023 – tou nejzásadnější změnou je rozvržení pracovní doby dohodářů písemnou formou. Není to nic, co by jsme doposud nedělali, nicméně směrnice EU požaduje tento proces průkazně písemnou formou dokládat.

Je tedy nutné práci dohodářů podrobněji evidovat. Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu předem, v písemném rozvrhu a nejpozději 3 dny předem zaměstnance seznámit s tímto rozvrhem. Toto nařízení se opírá o §74 odst. 2 ZP. Cílem je, aby zaměstnavatelé zajišťovali plnění pracovních úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru a až po té využívali zaměstnanců na dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti. Zákon v §74 odst. 2 však uvádí … pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. To znamená, že se můžeme dispozitivně odchýlit a domluvit si lhůtu kratší.

Tento odstavec tak umožňuje zaměstnavateli dohodnout se se zaměstnancem na době i kratší – hlavně u sezonních, specifických prací, kdy je možné se dohodnout na době kratší. Např. u zemědělců závisí výkon jejich práce hlavně na počasí.

Domluvit se 3 dny předem je takřka nemožné. U těchto specifických prací je možné domluvit se se zaměstnancem na době kratší a to třeba i hodině před nástupem. Toto však musí mít své opodstatnění a zaměstnanec s tím musí souhlasit. 

Písemná forma rozvrhu může být v podobě listinné (papírové), ale také v podobě SMS, mailem nebo přes sociální sítě např. Messenger, WhatsApp apod., zkrátka tak, aby byla průkazná a zaměstnanec musí mít zpětnou vazbu.

Dohodu o kratším než 3 denním oznamování je potřeba uvést přímo do DPČ a DPP při uzavírání pracovního poměru a zaměstnanec s ní musí souhlasit. Samotné oznamování nástupu na směnu je pak možné dle výše uvedených možností i přes SMS.

Na závěr je ještě vhodné uvést, že v případě např. SMS je pro inspektorát práce důležitý samotný nástup na danou směnu. SMS zaslanou zaměstnanci je tedy nutné uchovat do doby, kdy má zaměstnance na směnu nastoupit. V případě, že zaměstnanec nenastoupí na směnu i přes to, že byl předem upozorněn (a ve smlouvě podepsal, že bude v této komunikaci zpětně reagovat), může zaměstnavatel postupovat jako neuposlechnutí, napomenutím, neomluvenou absencí nebo i rozvázání dohody.

V případě, že je „vina“ na straně zaměstnavatele a zaměstnance včas neupozorní, že nemá na danou směnu v dohodnutý čas nastoupit, náleží zaměstnanci náhrada z důvodu překážky na straně zaměstnavatele.

Zdroj informací o transpozici zákoníku práce zde: https://www.mpsv.cz/novela-zakoniku-prace

Přejít nahoru